تبلیغات
انتظارفرج

قبرستان بقیع

       مدینه دلم برات پر میزنه          

پشت در نشسته و در میزنه

    مدینه به زخم دل نمک زدند     

  تو کوچه فاطمه رو کتک زدند

مدینه رنگ حسن پریده بود

    نمی دانم تو کوچه چه دیده بود

مدینه شکسته بود بال و پری

مدینه آتش گرفته بود دری

صدای شکستن یه در میاد

ناله ی مظلومه ی مادر میاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
      17:17 -  شنبه 24 فروردین 1392